LỊCH TIẾP DÂN

Lịch tiếp dân của nhà trường năm học 2016-2017

      PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC

  NGUYỄN TRUNG TRỰC

 
 

 


Số:  .... TB/NTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 


                  Đak Năng, ngày 6  tháng 9 năm 2016

 

                                           THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực

 xã Đak Năng - thành phố Kon Tum

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành mộ số điều của Luật Tiếp Công dân,

Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực - xã Đak Năng - thành phố Kon Tum thông báo Lịch tiếp công dân với những nội dung cụ thể như sau:

 

A. NƠI TIẾP CÔNG DÂN:

Phòng tiếp công dân đặt tại trụ sở làm việc của Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực. Địa chỉ: Thôn Ngô Thạnh - xã Đak Năng  - thành phố Kon Tum.

B. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN:

Việc tiếp công dân được thực hiện trong giờ hành chính vào các ngày làm

việc trong tuần, trừ những ngày nghỉ theo quy định.

- Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00.

          - Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00.

C. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ:

1. Hiệu Trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực tiếp công dân vào giờ hành chính, định kỳ ngày 10 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Hiệu Trưởng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề hôm sau.

          2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Hiệu Trưởng tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

          3. Trong trường hợp Hiệu Trưởng đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch định kỳ, Hiệu Trưởng uỷ quyền cho một Phó Hiệu Trưởng tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với Hiệu Trưởng .

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ DỰ KIẾN NỘI DUNG TIẾP

CÔNG DÂN CỦA CÁC BUỔI TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ:

1. Thành phần tham dự:

- Hiệu Trưởng ;

- Cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực ;

- Nhân viên văn phòng nhà trường.

2. Dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ:

Tiếp nhận thông tin phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình

thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; khiếu nại, tố cáo về các quyết định hành chính, hành vi hành chính, hành vi tham nhũng, gây phiền hà, khó khăn cho cá nhân và tổ chức cũng như thái độ phục vụ của công chức, viên chức và giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Thông báo Lịch tiếp công dân của Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực - xã Đak Năng - thành phố Kon Tum ./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG      
- Phòng GD& ĐT (B/c)

- UBND xã;

- CC,VC GV trường;

- Các trường học trực thuộc;

- Công dân đến KNTC;                                                                                                                                                     Nguyễn Ngọc Hải
- Lưu: VP NTTr hồ sơ.

 

Bài viết liên quan