Thời khóa biểu lớp 1-2016

Thời khóa biểu lớp 1-2016 ( Từ ngày 01/9 đến 30/9/2016)
TRƯỜNG TH NGUYỄN TRUNG TRỰC     THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
KHỐI: 1                   (Áp dụng từ ngày 01 tháng 09 năm 2016 đến ngày 30/09/2016)     
                 
Thứ Buổi Tiết 1A (Rơwăk) 1B (Rơwăk) 1C (Jơ rộp) 1d (Jơ rộp)    
Hà Thị lệ Thủy Đặng Thị Hồng Y Liễu Nguyễn Thị Huệ    
HAI SÁNG 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ    
2 Thể dục(Phúc) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt    
3 Tiếng Việt  Thể dục(Phúc) Tiếng Việt Tiếng Việt    
4 Tiếng Việt  Tiếng Việt  Thể dục(Phúc) Toán    
CHIỀU 2 Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt(Phúc)    
3 Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt(Phúc)    
4 Toán Toán Toán Thể dục(Phúc)    
BA SÁNG 1 Toán Tiếng Việt Toán Âm nhạc(Tuyền)    
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc(Tuyền) Tiếng Việt    
3 Tiếng Việt Âm nhạc(Tuyền) Tiếng Việt Tiếng Việt    
4 Âm nhạc(Tuyền) Toán Tiếng Việt Toán    
CHIỀU 2 TC: Tiếng Việt TC: Tiếng Việt TC: Tiếng Việt TC: Tiếng Việt    
3 TC: Tiếng Việt TC: Tiếng Việt TC: Tiếng Việt TC: Tiếng Việt    
4 TC: Toán TC: Toán TC: Toán TC: Toán    
SÁNG 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt(Phúc)    
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH(Phúc)    
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức(Phúc)    
4 Toán Toán Toán Mĩ thuật(Phúc)    
CHIỀU 2 TC: TViệt( Hải) TNXH(Phúc) TC: Tiếng Việt Tiếng Việt    
3 TC: TViệt( Hải) Đạo đức(Phúc) TC: Toán Tiếng Việt    
4 TC: Toán(HT) Mĩ thuật(Phúc) TC: TViệt(PHT) Toán    
NĂM SÁNG 1 Toán Toán Toán Toán    
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt    
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt    
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt    
5     Thủ công(Phúc)      
CHIỀU 2 TNXH(Phúc) TC: Tiếng Việt   TC: TViệt(PHT)    
3 Đạo đức(Phúc) TC: Toán   TC: TViệt(PHT)    
4 Mĩ thuật(Phúc) TC: Toán(HT)   TC: Toán(PHT)    
SÁU SÁNG 1 Thủ công(Phúc) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt    
2 Tiếng Việt Thủ công(Phúc) Tiếng Việt Tiếng Việt    
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thủ công(Phúc)    
4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐNGLL Tiếng Việt    
5 HĐNGLL HĐNGLL   HĐNGLL    
CHIỀU 2     TNXH(Phúc)      
3     Đạo đức(Phúc)      
4     Mĩ thuật(Phúc)      
Tổng cộng   32 tiết  32 tiết  32 tiết  32 tiết     
                 
      Tổng cộng cả khối: 128 tiết ; 32 tiết/ tuần/ 1 lớp    
      Dạy tăng cường ngoài tiêu chuẩn:18 tiết/tuần (Tiếng Việt: 12 tiết; Toán:6 tiết)
                 

 

Bài viết liên quan