Giấy mời dự Hội Nghi CC-VC 2016

Giấy mời dự Hội Nghi CC-VC 2016 của trường Th Nguyễn Trung Trực - Thôn Ngô Thạnh Xa Đak Năng- TP Kon Tum.

                    PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM

                           TRƯỜNG TIỂU HỌC

NGUYỄN TRUNG TRỰC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 Đak Năng, ngày 27 tháng 09 năm 2016

   GIẤY MỜI

 

Kính mời :   Đảng ủy xã Đak Năng

Đến dự  Hội Nghị CB CC-VC năm học 2016 - 2017

Vào lúc: 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng  09 năm 2016

Địa điểm :  Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực xã Đak Năng - Kon Tum

Vậy kính mong  Lãnh đạo đến dự đúng giờ.                                                                                       

                                                                                                                                                                      

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

.

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                       Nguyễn Ngọc Hải

                                                                                            

Bài viết liên quan